För att säkerställa att VELUX shoppen fungerar som den ska, använder vi oss av cookies. Läs mer om detta på vår Cookie Policy sida.

Fortsätt
 
 

Underhållsset

Om du vill förlänga livslängden hos ditt VELUX takfönster eller helt enkelt fräscha upp det, är detta rätt produkter.

VELUX erbjuder ett sortiment av produkter som kan komma väl till pass om du vill byta ut ett luftfilter, reparera en repa, olja gångjärnen, måla ditt takfönster eller ge det en ny glänsande lack.

 

Reparations- och färgkit för traditionellt vitmålade takfönster (ZZZ 130KB)

Pris
155,00 SEK
 
 • Vit färg (220 ml)
 • Torktid 60 minuter

Detta kit är för dig som vill reparera små skador på ditt vitmålade träfönster. Det kan även användas för att måla takfönster som är klarlackade. Detta "gör-det-själv" kit kan användas på GGL,GPL,GIL,GXL, VEA, VEB, VEC och VFE takfönster.

P102 - Förvaras oåtkomligt för barn.
SÄKERHETSDATABLAD

Pris
155,00 SEK
 

Reparations- och färgkit för traditionellt klarlackade takfönster (ZZZ 176KB)

Pris
155,00 SEK
 
 • Klarlackad färg (220 ml)
 • Användarmanual

Detta kit är optimalt för dig som ska reparera små skador eller vill fräscha upp på ditt klarlackade takfönster. För att förlänga livslängden på ditt takfönster rekommenderar vi att du målar takfönstret vart fjärde år. Detta "gör-det-själv" kit används till klarlackade takfönster GGL, GPL, GIL, GTL och VFE.

P102 - Förvaras oåtkomligt för barn.

SÄKERHETSDATABLAD

Pris
155,00 SEK
 

Reparations- och färgkit för Everfinish takfönster (ZZZ 129KB)

Pris
155,00 SEK
 
 • Vit polyuretan lack (220 ml)
 • Torktid 30 minuter

Detta "gör-det-själv-kit" är idealiskt för små skador och repor på VELUX Everfinish (underhållsfria) takfönster. För ram och karm (ej glas). Reperationskittet är anpassat för GGU, GPU, GIU, GTU, GXU och VIU.

 Warning 47x47

Varning!

H317 - Kan orsaka allergisk hudreaktion. H412 - Skadliga långtidseffekter för vattenlevande organismer. 

P102 - Förvaras oåtkomligt för barn. P280 - Använd skyddshandskar. P273 - Undvik utsläpp till miljön. P302 + P352 - VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket tvål och vatten. P333 + P313 - Vid hudirritation eller utslag: Sök läkarvård. P501 - Innehållet/behållaren lämnas som avfall i enlighet med lokala, regionala, nationella och internationella föreskrifter. 

SÄKERHETSDATABLAD

 

 

Pris
155,00 SEK
 

Spackelkit för Everfinish och vitmålade takfönster (ZZZ 133KB)

Pris
195,00 SEK
 
 • För vitmålade takfönster
 • För Everfinish

Spackelkit för GDL, GGL, GPL, GIL, GTL, GGU, GIU, GPU, GTU, VFE och VIU.

P102 - Förvaras oåtkomligt för barn.

SÄKERHETSDATABLAD

Pris
195,00 SEK
 

Rengöringskit för traditionellt vitmålade takfönster (ZZZ 131KB)

Pris
295,00 SEK
 
 • Ger glans och kan förlänga livslängden
 • Speciellt framtagen för målade träytor

Detta rengörings kit hjälper dig att förlänga livslängden på ditt vitmålade takfönster. Vi rekommenderar att du använder rengöringsmedel för att avlägsna smuts, så som olja och fett. Används för vitmålade takfönster GGL, GPL, GDL och VFE.
 

 

ZZZ 131KB TEKNOCARE:

P102 - Förvaras oåtkomligt för barn.

Download Safety Data sheet

 

 

ZZZ 131KB TEKNOCLEAN:

Warning 47x47

Varning!

 

H319 - Orsakar allvarlig ögonirritation.

P101 - Ha förpackningen eller etiketten till hands om du måste söka läkarvård. P102 - Förvaras oåtkomligt för barn. P280 - Använd ögon- eller ansiktsskydd. P305 - VID KONTAKT MED ÖGONEN: P351 - Skölj försiktigt med vatten i flera minutter. P338 - Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja. P337 + P313 - Vid bestående ögonirritation: Sök läkerhjälp. 

Download Safety Data sheet

 

Pris
295,00 SEK
 

Gör-det-själv servicekit (ZZZ 220)

Pris
295,00 SEK
 
 • Smörjfett
 • Luftfilter (3 m)
 • ventilationsklaffsfilter för 2-5 fönster (3 m)

Detta kit innehåller: Smörjfett, luftfilter och ventilationsklaffsfilter för 2-5 fönster.

Denna version kan inte användas för den NYA generationen VELUX takfönster.

Pris
295,00 SEK
 
 
 

 

signature dk

 
Stäng x Laddar . , 1 Läggs i varukorg Uppdatera varukorg imp 2